დისტანციური გაყიდვების ხელშეკრულება

 

 მუხლი 1 - მხარეები

 

  1. სათაური: შპს, ერსაგ საქართველო

 მისამართი: ქ. თბილისი ც. დადიანის 7

 ტელეფონი: 0995557533461

                მომხმარებელთა მომსახურების ტელეფონი: 0995557533461

                მერსის ნომერი:

 

1.2.        მყიდველი („მომხმარებელი“):

 

 სახელი/გვარი/სახელი:

 მისამართი:

 ტელეფონი:

 ელ.ფოსტა:

 

 მუხლი 2 - საგანი

 

 ამ ხელშეკრულების საგანია მხარეთა უფლება-მოვალეობების განსაზღვრა „მომხმარებლის დაცვის შესახებ“ No6502 კანონის დებულებების შესაბამისად იმ პროდუქტის რეალიზაციასა და მიწოდებასთან დაკავშირებით, რომლის ხარისხი და გასაყიდი ფასია. ქვემოთ მითითებული, რომელიც მომხმარებელმა შეუკვეთა ელექტრონულად www.ersagglobal.ge  ვებგვერდიდან.

 

 მუხლი 3 - ინფორმაცია კონტრაქტის პროდუქტთან, გადახდასთან და მიწოდებასთან დაკავშირებით

 

 3.1- პროდუქციის ტიპი და სახე რაოდენობა, ბრენდი/მოდელი, გაყიდვის ფასი გადასახადების ჩათვლით (როგორც ცალი x ერთეულის ფასი) მითითებულია ჩვენს ვებ-გვერდზე.

 

 3.2- გადახდის მეთოდი: ონლაინ გადახდა საკრედიტო ბარათით

 

 3.3- მეორე მხრივ, იმის გამო, რომ ფორვარდული გაყიდვები ხდება მხოლოდ ბანკების საკრედიტო ბარათებით, მომხმარებელმა უნდა დაადასტუროს შესაბამისი საპროცენტო განაკვეთები და ინფორმაცია დავალიანების შესახებ ბანკისგან განცალკევებით, და რომ დებულებები საპროცენტო სარგებლისა და შეუსრულებელი პროცენტის შესახებ მოქმედი კანონმდებლობის დებულებების შესაბამისად, მოცემულია ბანკსა და მომხმარებელს შორის გაფორმებული საკრედიტო ბარათის ხელშეკრულება, იღებს, აცხადებს და იღებს ვალდებულებას, რომ იგი განხორციელდება ქ.

 

 გარდა ამისა, ვინაიდან ბანკი აძლევს შესაძლებლობას კრედიტით გაყიდოს მხოლოდ მომხმარებელზე, რომელიც არის ბანკის მომხმარებელი, მომხმარებელი დაადასტურებს შესაბამის საპროცენტო განაკვეთებს და ინფორმაციას ვადაგადაცილებული პროცენტის შესახებ ბანკისგან განცალკევებით, და დებულებები პროცენტის შესახებ. ბანკსა და მომხმარებელს შორის მოქმედი კანონმდებლობის დებულებების შესაბამისად დაწესდება დავალიანების პროცენტი, რომელიც იღებს, აცხადებს და იღებს ვალდებულებას, რომ იგი გამოყენებული იქნება დისტანციური ვაჭრობის სესხის ხელშეკრულების ფარგლებში.  თქვენი ბანკი არის დაკრედიტების და თქვენი დეტალური გადახდის გეგმის შექმნის შეხედულებისამებრ.

 

 3.4 - დაბრუნების პროცედურა:

 

 იმ შემთხვევებში, როდესაც მომხმარებელი იყენებს უარის თქმის უფლებას, ან იმ შემთხვევებში, როდესაც შეკვეთას დაქვემდებარებული პროდუქტის მიწოდება შეუძლებელია სხვადასხვა მიზეზის გამო, ან იმ შემთხვევაში, როდესაც მომხმარებელს უბრუნდება თანხა საარბიტრაჟო ტრიბუნალის გადაწყვეტილებით, დაბრუნების პროცედურა გადახდის ვარიანტებთან დაკავშირებით შემდეგია:

 

 ა) საკრედიტო ბარათით გადახდის ვარიანტების დაბრუნების პროცედურა

 

 თუ შოპინგი ხდება საკრედიტო ბარათით და განვადებით, ბანკი მომხმარებელს ანაზღაურებს განვადებით, რამდენი განვადებითაც არ უნდა იყიდოს მომხმარებელმა პროდუქტი.  მას შემდეგ, რაც გამყიდველი ერთდროულად გადაიხდის ბანკს პროდუქტის მთლიან ფასს, ბანკის პოს-დან გაწეული განვადებით დაბრუნების შემთხვევაში მომხმარებლის საკრედიტო ბარათზე, ბანკის მიერ მოთხოვნილი თანხების დაბრუნების თანხები გადაირიცხება გადამტანის ანგარიშებზე განვადებით ისე, რომ მონაწილე მხარეები არ ხდებიან მსხვერპლი.  მომხმარებლის მიერ გაყიდვის გაუქმებამდე გადახდილი განვადება, თუ დაბრუნების თარიღი და ბარათის ანგარიშის შეწყვეტის თარიღები არ ემთხვევა, ბარათზე ყოველთვიურად აისახება 1 (ერთი) თანხის დაბრუნება და მომხმარებელი გადაიხდის დაბრუნებამდე გადახდილი განვადება კიდევ ერთი თვის განმავლობაში, გაყიდვის განვადების დასრულების შემდეგ, იმ განვადების ოდენობის ტოლია, რაც მან გადაიხადა დაბრუნებამდე დებიტორული დავალიანება და გამოიქვითება არსებული დავალიანებიდან.

 

 ბარათით შეძენილი საქონლისა და მომსახურების დაბრუნების შემთხვევაში, გამყიდველი ვერ განახორციელებს მომხმარებელს ნაღდი ანგარიშსწორებას ბანკთან დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად.  თანხის დაბრუნების შემთხვევაში, გამყიდველი ანაზღაურებს ანაზღაურებას შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით და რადგან გამყიდველი ვალდებულია გადაიხადოს ბანკს შესაბამისი თანხა ნაღდი ანგარიშსწორებით ან გამოქვითვის სახით, მომხმარებელს არ შეუძლია გადაიხადოს ნაღდი ანგარიშსწორებით, შესაბამისად პროცედურა, რომელიც ზემოთ ავხსენით.  საკრედიტო ბარათზე თანხის დაბრუნება განხორციელდება ბანკის მიერ ზემოაღნიშნული პროცედურის შესაბამისად, მას შემდეგ რაც გამყიდველი გადაიხდის ბანკს ერთდროულად.

 

 მომხმარებელი იღებს და იღებს ვალდებულებას, რომ წაიკითხა და მიიღო ეს პროცედურა.

 

 ბ) დაბრუნების პროცედურა ფულადი შეკვეთის/EFT/Post Check-ის გადახდის ვარიანტებისთვის

 

 თანხის დაბრუნება განხორციელდება ფულადი გზავნილის, EFT და საფოსტო ჩეკის სახით, მომხმარებლისგან საბანკო/საფოსტო ჩეკის ანგარიშის ინფორმაციის მოთხოვნით, მომხმარებლის მიერ მითითებულ ანგარიშზე (ანგარიში უნდა იყოს ბილინგის მონაწილე პირის სახელზე. მისამართი ან მომხმარებლის წევრის სახელით).

 

 გამყიდველი ანაზღაურებს ბანკს/PTT-ს პროდუქტის მთლიან ფასს ერთი ნაბიჯით.

 

 ფულადი ორდერით/EFT/ფოსტის ჩეკით შეძენილი საქონლისა და სერვისის დაბრუნების შემთხვევაში გამყიდველი ვერ განახორციელებს ნაღდი ანგარიშსწორებას მომხმარებლისთვის ბანკთან/PTT-თან დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად.  თანხის დაბრუნების შემთხვევაში, გამყიდველი განახორციელებს თანხის დაბრუნებას შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით და რადგან გამყიდველი ვალდებულია გადაიხადოს შესაბამისი თანხა ბანკს/PTT-ს ნაღდი ანგარიშსწორებით ან კრედიტით, მომხმარებლისთვის არ შეიძლება გადაიხადოს ნაღდი ანგარიშსწორება, შესაბამისად პროცედურა, რომელიც ზემოთ ავხსენით.

 

 მომხმარებელი იღებს და იღებს ვალდებულებას, რომ წაიკითხა და მიიღო ეს პროცედურა.

 

 კრედიტით შეძენილი საქონლისა და მომსახურების დაბრუნების შემთხვევაში, გამყიდველი ვერ განახორციელებს ნაღდი ფულის გადახდას მომხმარებელს ბანკთან დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად.  თანხის დაბრუნების შემთხვევაში, გამყიდველი ანაზღაურებს ანაზღაურებას შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით და რადგან გამყიდველი ვალდებულია გადაიხადოს ბანკს შესაბამისი თანხა ნაღდი ანგარიშსწორებით ან გამოქვითვის სახით, მომხმარებელს არ შეუძლია გადაიხადოს ნაღდი ანგარიშსწორებით, შესაბამისად პროცედურა, რომელიც ზემოთ ავხსენით.

 

 მომხმარებელი იღებს და იღებს ვალდებულებას, რომ წაიკითხა და მიიღო ეს პროცედურა.

 

 3.5- მიწოდების მეთოდი და მისამართი:

 

 Მისაღები მისამართი :

 

 მიმწოდებელი:

 

 ბილინგის მისამართი:

 

 100 ლარზე ნაკლები შეკვეთისთვის მომხმარებელი ფარავს მიწოდების ღირებულებას, ხოლო 100 ლარზე მეტი შეკვეთისთვის ტრანსპორტირების ხარჯები ეკუთვნის გამყიდველს.

 

 მიწოდება განხორციელდება ხელით მომხმარებლის ზემოთ აღნიშნულ მისამართზე კონტრაქტირებული ტვირთის კომპანიის მეშვეობით.  მაშინაც კი, თუ მომხმარებელი არ იმყოფება მიწოდების დროს, ჩვენი კომპანია ჩაითვლება, რომ შეასრულა ვალდებულება სრულად და სრულად.  ამ მიზეზით, მომხმარებლის მიერ პროდუქტის დაგვიანებით მიწოდების შედეგად წარმოშობილი ყველა სახის ზიანი და ტვირთის კომპანიაში ლოდინის ან/და ტვირთის გამყიდველისთვის დაბრუნების გამო გაწეული ხარჯები ეკუთვნის მყიდველს.  გამყიდველი პასუხისმგებელია საკონტრაქტო პროდუქტის ჯანსაღად, სრულად და შეკვეთაში მითითებული კვალიფიკაციის შესაბამისად მიწოდებაზე.

 

 მუხლი 4 – გაყვანის უფლება

 

 მომხმარებელს უფლება აქვს 14 (თოთხმეტი) დღის ვადაში უარი თქვას გამყიდველთან გაფორმებული დისტანციური გაყიდვის ხელშეკრულებიდან, ყოველგვარი მიზეზისა და ჯარიმის გადახდის გარეშე.  გასვლის უფლების ხანგრძლივობა, მომსახურების შესრულებასთან დაკავშირებულ ხელშეკრულებებში, ხელშეკრულების დადების დღე;  საქონლის მიწოდების ხელშეკრულებებში ის იწყება იმ დღიდან, როდესაც მომხმარებელი ან მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული მესამე პირი მიიღებს საქონელს.  ამასთან, მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს უარის თქმის უფლება ხელშეკრულების დადებიდან საქონლის მიწოდებამდე პერიოდში.  გასვლის უფლების ვადის განსაზღვრისას;

 

 მომხმარებელს არ შეუძლია გამოიყენოს უარის თქმის უფლება შემდეგ ხელშეკრულებებში:

 

 ა) საქონელი, რომლის დამცავი ელემენტები, როგორიცაა შეფუთვა, ლენტი, ბეჭედი, შეფუთვა გაიხსნა მიტანის შემდეგ;  კონტრაქტები მიტანის შესახებ, ვისი დაბრუნებაც ჯანმრთელობისა და ჰიგიენის თვალსაზრისით შეუფერებელია.

 

 ბ) კონტრაქტები საქონელზე, რომელიც მიწოდების შემდეგ სხვა პროდუქტებთან არის შერეული და მათი ბუნებიდან გამომდინარე შეუძლებელია გამოყოფა.

 

 გ) ხელშეკრულებები იმ სერვისებთან დაკავშირებით, რომელთა შესრულებაც დაწყებულია მომხმარებლის თანხმობით, უარის თქმის უფლების გასვლამდე.

 

 თუ მომხმარებელი დააბრუნებს პროდუქტს იმ სატვირთო კომპანიასთან, რომელთანაც ჩვენს კომპანიას ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული, ტვირთის საფასურს არ იხდის.

 

 მუხლი 5 - ზოგადი დებულებები

 

 5.1- მომხმარებელი აცხადებს, რომ წაიკითხა წინასწარი ინფორმაცია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პროდუქტის შესახებ ვებგვერდზე www.ersag.com.tr და ინფორმირებულია და აძლევს საჭირო დასტურს ელექტრონულ გარემოში.

 

 5.2- პროდუქტის მიწოდება მოხდება ხელშეკრულების დადებიდან არაუგვიანეს 30 დღის ვადაში.  მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება გამყიდველს პროდუქტის მიწოდებამდე.

 

 5.3- თუ ხელშეკრულებას დაქვემდებარებული პროდუქტი უნდა მიეწოდოს სხვა პირს/ორგანიზაციას, გარდა მომხმარებლისა, გამყიდველი არ იქნება პასუხისმგებელი, თუ მიწოდებული პირი/ორგანიზაცია არ მიიღებს მიწოდებას.

 

 5.4- გამყიდველი პასუხისმგებელია საკონტრაქტო პროდუქტის სრულყოფილად მიწოდებაზე, შეკვეთაში მითითებული კვალიფიკაციის შესაბამისად და საგარანტიო დოკუმენტებითა და მომხმარებლის სახელმძღვანელოებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

 

 5.5- ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პროდუქტის მიწოდებისთვის ამ ხელშეკრულების ფასი გადახდილი უნდა იყოს მომხმარებლის მიერ სასურველი გადახდის სახით.  თუ რაიმე მიზეზით პროდუქტის ფასი არ არის გადახდილი ან გაუქმებულია საბანკო ჩანაწერებში, გამყიდველი ითვლება გათავისუფლებული პროდუქტის მიწოდების ვალდებულებისგან.

 

 5.6- თუ შესაბამისი ბანკი ან ფინანსური ინსტიტუტი ვერ გადაუხდის გამყიდველს პროდუქტის ფასს არაუფლებამოსილი პირების მიერ მომხმარებლის საკრედიტო ბარათის არასამართლიანი ან უკანონო გამოყენების გამო პროდუქტის მიწოდების შემდეგ, არა მომხმარებლის ბრალი. , იმ პირობით, რომ პროდუქტი მიეწოდება მომხმარებელს. ის უნდა გაიგზავნოს გამყიდველს.

 

 5.8- საგადასახადო საპროცესო კანონის №385 ზოგადი კომუნიკეს შესაბამისად, ჩვენ მიერ გამოგზავნილი ინვოისის შესაბამისი პუნქტები უნდა იყოს შევსებული სრულად და ხელმოწერის შემდეგ პროდუქტთან ერთად გამოგვიგზავნოთ უკან, ქ. თანხის დაბრუნების დამუშავების მიზნით.

 

 მუხლი 6 - დავები და უფლებამოსილი სასამართლო

 

 დავების დროს, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, საბაჟო და ვაჭრობის სამინისტროს მიერ ყოველწლიურად დეკლარირებული ღირებულების დავების შემთხვევაში, სამომხმარებლო ტრანზაქციის განხორციელების ადგილის ან სამომხმარებლო გარიგების განხორციელების რეგიონის ან რაიონული სამომხმარებლო საარბიტრაჟო კომიტეტები, ქ. აღნიშნულ ღირებულებაზე მეტი დავის შემთხვევაში, სამომხმარებლო ტრანზაქციის განხორციელების ან მომხმარებლის რეზიდენციის განლაგების ადგილზე, სამომხმარებლო სასამართლოები იქნება ავტორიზებული.

 

 იმ შემთხვევაში, თუ შეკვეთა შესრულდება, ითვლება, რომ მომხმარებელი დაეთანხმა ამ ხელშეკრულების ყველა პირობას.

 

 გამყიდველი: შპს, ერსაგ საქართველო

 მყიდველი („მომხმარებელი“):

 ისტორია: