მოხმარების პირობები

მოხმარების პირობები

1.            მიუხედავად იმისა, რომ მიღებული იქნა ზომები Ersag-ის ვებსაიტის ვირუსებისგან და მსგავსი პროგრამული უზრუნველყოფის თავიდან ასაცილებლად, მომხმარებელი ვალდებულია მოიხმაროს  ვირუსებისგან დაცვის სისტემა და უზრუნველყოს აუცილებელი დაცვა საბოლოო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.  ამ კონტექსტში მომხმარებელი აღიარებს, რომ ის პასუხისმგებელია ყველა შეცდომაზე, რომელიც შეიძლება მოხდეს მის საკუთარ პროგრამულ და ოპერაციულ სისტემებში და მათ პირდაპირ ან არაპირდაპირ შედეგებზე Ersag-ის ვებსაიტზე წვდომის გამო.

 

2.            ყველა სახის ფასი, ინფორმაცია, სურათი, ახსნა და სიახლე Ersag-ის ვებსაიტზე (მოკლედ, „ინფორმაცია“ არის მხოლოდ სარეკლამო და საინფორმაციო მიზნებისთვის. ვებგვერდზე განთავსებული „ინფორმაცია“ სწორია და რომ ეს ინფორმაცია არ არის მოწოდებული). მომხმარებელი ეთანხმება, რომ იგი ვალდებულია მიიღოს საბოლოო და სანდო ინფორმაცია Ersag-ისგან, როდესაც ის აპირებს ტრანზაქციის განსახორციელებელი ინფორმაციის საფუძველზე და რომ Ersag არ არის პასუხისმგებელი ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე. არ არის განახლებული.

 

 

3.            Ersag, თავისი შეხედულებისამებრ, იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეცვალოს საიტის შინაარსი, შეცვალოს ან შეწყვიტოს მომხმარებლებისთვის მიწოდებული ნებისმიერი სერვისი.  მიუხედავად იმისა, რომ Ersag-მა მიიღო ყველა ზომა, რათა უზრუნველყოს ვებსაიტის შეცდომების გარეშე, არანაირი გარანტია არ არის გაცემული რაიმე შეცდომისთვის, რომელიც შეიძლება არსებობდეს ან შეიძლება მოხდეს ვებგვერდზე.

 

4.            Ersag-ის ელექტრონული ჩანაწერები მიიღება მტკიცებულებად იმ დავების დროს, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას მომხმარებლებსა და Ersag-ს შორის.

 

 

5.            საიტი შექმნილია და ფუნქციონირებს თურქეთის კანონმდებლობის შესაბამისად.  საიტის შესახებ დავების გადაწყვეტისას გამოყენებული იქნება თურქული კანონმდებლობა და უფლებამოსილი იქნება თურქეთის სასამართლოები.

 

6.            ერსაგის ვებსაიტს უფლება აქვს შეცვალოს, განაახლოს ან გააუქმოს „გამოყენების პირობების“ ნებისმიერი მუხლი გაფრთხილების გარეშე.  ნებისმიერი დებულება, რომელიც შეიცვლება, განახლდება ან გაუქმდება, ძალაში იქნება ყველა მომხმარებლისთვის გამოქვეყნების თარიღისთვის.  ამ საიტის გამოყენებით, თქვენ ითვლება, რომ დაეთანხმეთ ყველა სახის შესწორებას და ცვლილებას წინამდებარე „გამოყენების წესებში“.  თუ თქვენ აცხადებთ, რომ არ იღებთ ამ ტექსტში მოცემულ სამართლებრივ პასუხისმგებლობებს, არ გამოიყენოთ ეს ვებ საიტი.